สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

9870255674454
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
อุปปัชฌิตะวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปสะโม สุโขฯ

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะ วิญญาโณ
นิรัตถัง วะ กะลิงคะรังฯ

ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน
มีวิญญาณไปปราศแล้ว คือปราศจากวิญญาณต้องถูกทอดทิ้ง
เหมือนอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์